Pink Keys | Novena Carmel | Photograph by Frederick Shavies 

Pink Keys | Novena Carmel | Photograph by Frederick Shavies